Особливості підготовки бакалаврів

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра або на основі фахової передвищої освіти визначається університетом. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

Нормативний термін навчання визначається освітньою програмою та для спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія складає 3 роки 10 місяців, а для вступників на базі молодшого спеціаліста термін навчання зменшується на 1 рік.

Зміст освітніх програм (ОП) та навчальних планів (НП) для кожного року різниться, тому у даному розділі приведені ОП та НП різних років навчання. Це дозволяє всім зацікавленим особам проглядати траєкторію розвитку освітньої програми та її відповідність сучасним вимогам ринку праці. Ми враховуємо думки роботодавців, випускників та студентів при розробці освітнього контенту та запрошуємо до обговорення проектів нових ОП та НП: https://dec.nure.ua/forum/viewforum.php?f=2.