Особливості підготовки магістрів

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується університетом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.

Нормативний термін навчання визначається освітньою програмою та для спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія складає: 1 рік 10 місяців – для здобувачів, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Комп’ютерні системи та мережі» та «Системне програмування»; 1 рік 4 місяці – для здобувачів, які навчаються за освітньо-науковою програмою «Системне програмування».

Зміст освітніх програм (ОП) та навчальних планів (НП) для кожного року набору різниться, тому у даному розділі приведені ОП та НП різних років навчання. Це дозволяє всім зацікавленим особам проглядати траєкторії розвитку освітніх програм та їх відповідність сучасним вимогам ринку праці. Ми враховуємо думки роботодавців, випускників та студентів при розробці освітнього контенту та запрошуємо до обговорення проектів нових ОП та НП: https://dec.nure.ua/forum/viewforum.php?f=3.