Взаємовідвідування занять

Одним з критеріїв в оцінці якості навчальної діяльності науково-педагогічних співробітників є їх професійна кваліфікації (ступінь володіння навчальним матеріалом та методичними прийомами викладання, уміння здійснювати аналіз сучасного стану предметної області, в якій побудована навчальна дисципліна, своєчасність внесення коректив у навчально-методичне забезпечення певної навчальної дисципліни).

Важливою формою підвищення якості викладання є взаємні відвідування навчальних занять викладачами кафедри та факультету. Взаємовідвідування – ефективна форма переймання професійного та педагогічного досвіду колег і вдосконалення педагогічної майстерності викладачів. Графік взаємовідвідувань відображається у плані роботи кафедри, а результати фіксуються в відповідній справі Номенклатури справ кафедри.

Основним призначенням взаємних відвідувань навчальних занять є забезпечення постійного обміну передовим досвідом участі в навчально-виховному процесі, узгодження за обсягом навчального матеріалу, методичними прийомами та порядком викладання навчальної дисципліни в різних навчальних групах, логічною послідовністю та взаємозв’язком викладання суміжних дисциплін. У взаємних відвідуваннях навчальних занять можуть брати участь усі без виключення науково-педагогічні працівники кафедри: від викладачів-початківців до професіоналів.

На кафедрі Електронних обчислювальних машин щосеместрово затверджується графік взаємних відвідувань. Результати обговорюються на засіданні кафедри та враховуються при розробці освітніх програм та розподілі навчального навантаження.

Навчальний рікГрафік (план)Результати
Осінній семестрВесняний семестрОсінній семестрВесняний семестр
2020/2021............
2021/2022............