Особливості підготовки докторів філософії

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає дев’ятому рівню національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою університету в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Обсяг освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.

Зміст освітніх програм (ОП) та навчальних планів (НП) для кожного року набору різниться, тому у даному розділі приведені ОП та НП різних років навчання. Це дозволяє всім зацікавленим особам проглядати траєкторії розвитку освітніх програм та їх відповідність сучасним вимогам ринку праці. Ми враховуємо думки роботодавців, випускників та студентів при розробці освітнього контенту та запрошуємо до обговорення проектів нових ОП та НП: https://dec.nure.ua/forum/viewforum.php?f=4