Опитування роботодавців

Мета роботодавців (стейкхолдерів) полягає у координації діяльності здобувачів вищої освіти, адміністрації та зацікавлених сторін для удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців, позитивну динаміку зростання показників якості вищої освіти в за освітніми програмами на кафедрі.

На інституційному рівні факультету та кафедри стейкхолдери мають право впливати на:

  • розробку, моніторинг, періодичний перегляд освітніх програм спеціальностей та їх зміст;
  • оцінку якості професорсько-викладацького складу за такими напрямами діяльності: професійні характеристики, педагогічна діяльність, науково-дослідна, навчально-методична та організаційна робота, міжнародна мобільність;
  • вибір технологій і методів викладання навчальних дисциплін;
  • якість методичного забезпечення навчальних дисциплін;
  • якість і об’єктивність оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти щодо компетенцій, зазначених в освітній програмі;
  • якість матеріально-технічної бази забезпечення провадження освітнього процесу;
  • якість процесу набуття практичного досвіду здобувачами вищої освіти;
  • якість наукової роботи та можливість участі здобувачів вищої освіти у академічній мобільності, наукових проектах, конференціях, публікаціях тощо.

Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, формуються як у результаті прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства, так і в результаті зворотного зв’язку з стейкхолдерами. Зворотній зв’язок виражається у тому числі і у якості опитувань. Опитування можуть проводитися як в рамках подій університетського масштабу так і в онлайн-режимі.

ФОРМИ ОПИТУВАНЬ РОБОТОДАВЦІВ
Опитування за технологією Google формОбговорення на інтерактивному форумі кафедриОпитування з використанням друкованих формОпитування, які проводить відділ ЛА та ВСЗЯООпитування, які проводить соціально-психологічна служба
Результати

Результати