Особливості підготовки здобувачів вищої освіти

Підготовка здобувачів вищої освіти регулюється Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», розпорядчими нормативно-правовими документами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, інших міністерств та відомств, Статуту ХНУРЕ, розпорядчих документів ХНУРЕ тощо.

Здобувачі вищої освіти – це особи, які навчаються у закладі вищої освіти на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації.

Здобувачами вищої освіти в ХНУРЕ є:

  • студент – особа, зарахована до ХНУРЕ з метою здобуття вищої освіти ступеня бакалавра чи магістра;
  • аспірант – особа, зарахована до ХНУРЕ для здобуття ступеня доктора філософії;
  • докторант – особа, зарахована або прикріплена до ХНУРЕ для здобуття ступеня доктора наук.

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється в університеті за освітніми (освітньо-професійними та освітньо-науковими) програмами на таких рівнях вищої освіти:

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітніми чи науковими програмами на різних рівнях вищої освіти:

  • перший (бакалаврський) рівень;
  • другий (магістерський) рівень;
  • третій (освітньо-науковий) рівень;
  • науковий рівень.

Ці рівні регулюються Національною рамкою кваліфікацій (системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів), яка призначена  для використання органами виконавчої влади, установами та організаціями, що реалізують державну політику у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин, навчальними закладами, роботодавцями, іншими юридичними і фізичними особами з метою розроблення, ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування і розвитку кваліфікацій.

Підготовка здобувачів здійснюється відповідно до освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних планів та робочих програм навчальної дисципліни.

Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти

Навчальний план – один з нормативних документів закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

Більше інформації можна знайти інформації тут: https://nure.ua/wp-content/uploads/Main_Docs_NURE/polozhennja-pro-organizaciju-osvitnogo-procesu-v-hnure.pdf