Постійно діюча комісія з навчально-методичної роботи кафедри


Коваленко
Андрій Анатолійович

Голова комісії

Бовчалюк С.Я.
Член комісії

Волк М.О.
Член комісії

Горбачов В.О.
Член комісії

Ільїна І.В.
Член комісії

Токарєв В.В.
Член комісії

Філімончук Т.В.
Член комісії

Ткачов В.М.
Секретар комісії

Янковський О.А.
Член комісії

Дяченко В.О.
Член комісії

Росінський Д.М.
Член комісії

Постійно діюча комісія з навчально-методичної роботи кафедри Електронних обчислювальних машин (далі Комісія з НМР) створена у 2017 році для організації навчально-методичної роботи кафедри, забезпечення якості освіти на кафедрі, координації роботи з питань навчально-методичного забезпечення навчального процесу. Нинішній склад Комісії з НМР затверджено Розпорядженням по кафедрі ЕОМ № 17-2019/2020 від 07.02.2020 року (зі змінами від 15.10.2021 р. (протокол засідання кафедри № 25)).

В своїй діяльності Комісія з НМР керується вимогами Положення про організацію освітнього процесу в ХНУРЕ, Положення про кафедру Електронних обчислювальних машин та іншого нормативно-правового забезпечення університету.

Метою діяльності Комісії з НМР є методичне забезпечення навчального процесу на кафедрі та підвищення ефективності навчально-методичної роботи кафедри. Для досягнення цієї мети перед Комісією з НМР ставляться такі задачі: участь в розробці навчально-методичної документації та внутрішніх стандартів Університету в області навчально-методичної діяльності; здійснення контролю за методичним супроводом і якістю навчального процесу на кафедрі, надання методичної допомоги викладачам; вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду навчально-методичної роботи кафедр; координація функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Комісія з НМР організує свою діяльність на основі річного плану роботи, який затверджується на засіданні кафедри на початку навчального року.

До складу комісії входять: завідувач кафедри, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи, відповідальні особи за функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, відповідальний за розподіл навчального навантаження, відповідальний за зв’язок з ННЦ ЗФН, представник кафедри у Навчально-методичній раді факультету Комп’ютерної інженерії та управління, інші досвідчені фахівці кафедри. Склад Комісії з НМР переглядається за необхідності та затверджується відповідним розпорядженням по кафедрі.

Комісія з НМР проводить засідання в міру необхідності, відповідно до плану. Рішення і рекомендації приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Прийняті рішення виносяться на засідання кафедри для введення їх в дію.

Секретар Комісії з НМР складає звіт про виконану роботу за навчальний рік, який розглядається і затверджується на засіданні кафедри наприкінці навчального року.