Дипломування

РОСІНСЬКИЙ
Дмитро Миколайович

відповідальний за організацію виконання атестаційних робіт та курсового проектування

Захист атестаційної роботи (спеціаліста, магістра) є нормативною формою атестації випускників, яка визначається навчальним планом на підставі відповідної освітньої програми підготовки студентів. Він має показати рівень теоретичної та практичної підготовленості випускників, їх якостей щодо систематизації наукової інформації та аналізу актуальних проблем спеціальності «Комп’ютерна інженерія», її ОП «Комп’ютерні системи та мережі» та «Системне програмування».
Організація виконання атестаційних робіт визначається Законом України «Про вищу освіту», «Положенням про організацію освітнього процесу в ХНУРЕ» (Наказ № 400 від 27.11.2020 р.).


Атестаційні роботи виконуються студентами за тематикою кафедри ЕОМ під керівництвом досвідчених викладачів кафедри. Студенти виконують атестаційні роботи самостійно на базі теоретичних знань і практичних навичок, отриманих ними протягом усього терміну навчання, і самостійної науково-дослідної роботи, яка пов’язана з розробкою конкретних задач, обумовлених специфікою спеціальності «Комп’ютерна інженерія».
Перелік рекомендованих тем та список керівників затверджується на засіданні кафедри до початку навчального року.
Виконання атестаційних робіт має здійснюватись за наступною схемою:
– визначення теми та призначення керівника атестаційної роботи;
– складання бібліографії, ознайомлення з іформаційними джерелами за обраною темою;
– написання вступу, де слід описати актуальність обраної теми в практичному та теоретичному планах, визначити об’єкт, предмет, мету та завдання атестаційної роботи;
– збирання інформації за темою роботи;
– попередня рубрикація змістовної частини пояснювальної записки на розділи, підрозділи, пункти, підпункти зі стислими відомостями про їх зміст;
– написання першого (аналітичного) розділу плану з обов’язковим формулюванням висновку, в якому повинні бути зазначені методологічні та теоретичні основи майбутнього дослідження та(або) розробки;
– вибір методів дослідження та(або) інструментарію розробки;
– написання наступних розділів роботи;
– формулювання загальних висновків;
– оформлення матеріалів атестаційної роботи;
– отримання відгуку керівника про підготовку атестаційної роботи;
– подання роботи на рецензію;
– подання роботи до ЕК та її захист.
Термін виконання етапів роботи планується керівником, затверджується на аркуші завдання і є обов’язковим до виконання.
Оформлення атестаційних робіт має відповідати вимогам ДСТУ 3008-95. «Державний стандарт України. Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».
Атестаційна робота складається з текстової частини (пояснювальної записки), графічної частини та документів на комп’ютерному носії інформації.
Пояснювальна записка атестаційних робіт складається зі вступної, основної частин та додатків. Змістовна частина пояснювальної записки визначається завданням на атестаційну роботу і залежить від її характеру.
Графічна частина атестаційних робіт має ілюструвати та доповнювати розділи текстової частини атестаційної роботи. Графічні матеріали оформлюються згідно з діючою нормативною документацією та можуть бути виконані у вигляді демонстраційних плакатів, креслеників, схем різних видів і типів на папері чи в електронній формі і подаватися в такому разі за допомогою світлопроекційних та комп’ютерних засобів (у вигляді комп’ютерної презентації). Конкретний перелік обов’язкових графічних матеріалів визначається керівником і вказується в завданні на атестаційну роботу.
На комп’ютерному інформаційному носії мають бути: електронна форма пояснювальної записки, матеріали комп’ютерної презентації до захисту, розроблені програмні додатки, їхні демонстраційні версії, первинний програмний код, набори вхідних даних, результати обчислень і т.ін.
Захист атестаційних робіт проводиться перед екзаменаційною комісією (ЕК) у складі голови та чотирьох членів (викладачів кафедри). На захисте може бути пристунім керівник роботи. Порядок захисту є таким:
– студент викладає протягом 10-15 хвилин зміст своєї роботи;
– студент відповідає на питання, запропоновані членами комісії та її головою;
– комісія заслуховує відгук керівника та рецензії на роботу;
– студент відповідає на поставлені зауваження.


Результати захисту оцінюються на закритому засіданні ЕК за національною, стобальною шкалою та шкалою оцінювання ЄКТС. Рейтингова оцінка має дві складові: перша характеризує якість пояснювальної записки та графічного матеріалу, а друга – якість захисту (ступінь володіння матеріалом, аргументованість рішень, вміння захищати свою думку тощо). Відомості про атестаційну роботу студента, процедуру захисту, результати захисту з відповідними рішеннями ЕК заносяться до протоколу засідання ЕК.
Після завершення роботи ЕК атестаційні роботи у встановленому порядку передаються до архіву ХНУРЕ, де зберігаються на протягом п’яти років, після чого списуються та утилізуються.

На сайті електронного архіву ХНУРЕ роботи зберігаються більш тривалий час: http://openarchive.nure.ua/handle/document/9328