Професор Міхаль Олег Пилипович

Народився 16 січня 1951 р. в м. Харків, УРСР. Володіння мовами: російська, українська, англійська. Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри ЕОМ.


ОСВІТА


1974 р. – інженер конструктор-технолог радіоапаратури, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – конструювання радіоапаратури.
1992 р. – кандидат технічних наук, спеціальність – метрологія та метрологічне забезпечення; тема дисертації «Дослідження точностних характеристик елементів інформаційно-вимірювальної системи з волоконно-оптичними формувачами тимчасових інтервалів».
2007 р. – доктор технічних наук, спеціальність – обчислювальні машини, системи та мережі; тема дисертації «Обчислювальні методи, засоби і реалізація локально-паралельної обробки нечіткої інформації».
2008 р. – доцент кафедри електронних обчислювальних машин.


ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


1975-1978 рр. – інженер-конструктор, ЦКБ “Протон”.
1979-1999 рр. – на наукових посадах в НВО “Метрологія”.
2000-2010 рр. – доцент кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки.
2010-2017 рр. – професор кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки.
2017-2019 рр. – завідувач кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки.
З 2019 р. – професор кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки.


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Лекційні курси: мережне програмування, комп’ютерні системи на базі нечіткої логіки, експертні системи, математичні пакети в моделюванні систем, Internet-programming (англійською мовою).
Підготував 3 навчальних посібники, більше 20 методичних посібників для проведення лабораторних робіт і організації самостійної роботи студентів з дисциплін кафедри.


НАУКОВА РОБОТА


Виконавець госпдоговірних і держбюджетних науково-дослідних робіт. Має чотирьох захищених кандидатів технічних наук.
Результати наукової діяльності:
– розроблені математичні моделі для опису однорідних і неоднорідних локально-паралельних даних за допомогою розробленого математичного апарату, заснованого на використанні реєстрових уявлень, перевагою яких є підтримка довільних типів локально-паралельних операцій;
– розроблені методи реалізації однорідних і неоднорідних локально-паралельних нечітких бінарних теоретико-множинних (об’єднання, перетин і теоретико-множинна різниця) і алгебраїчних (добуток, сума, обмежена сума, обмежена різниця, симетрична різниця) операцій, а також нечітких унарних операцій (концентрація, розтягування і контрастна інтенсифікація), заснованих на базових процесорних операціях, що істотно підвищує продуктивність при роботі з нечіткими логічними функціями;
– розроблені методи реалізації однорідних локально-паралельних допоміжних нечітких операцій (сортування, транспонування матриці), засновані на базових процесорних операціях, що істотно підвищує продуктивність за рахунок об’єднання послідовностей локально-паралельних нечітких операцій в великі блоки.
Наукові інтереси: нейромережеве і нечітке моделювання, локально-паралельні обчислення. Керівник аспірантської підготовки.
Є членом спеціалізованої вченої ради Д.64.052.01.


ГРОМАДСЬКА РОБОТА


2017-2020 рр. – член Вченої ради ХНУРЕ. Є членом редакційних колегій вітчизняних і міжнародних конференцій.
Керує роботою студентських наукових гуртків: “Системи і алгоритми локально-паралельної обробки інформації”, “Ресурсне клітинно-автоматне моделювання елементів комп’ютерних систем”.

Є членом секції “Інформаційні системи і технології” Навчально-методичної ради ХНУРЕ.

Є членом секції “Інформаційні технології” Науково-технічної ради ХНУРЕ.

Член постійно діючої комісії з наукової роботи і атестації аспірантів кафедри ЕОМ.


ХОБІ ТА ЗАХОПЛЕННЯ


https://dec.nure.ua/mikhal