Професор Руденко Олег Григорійович

Народився 22 квітня 1948 року. Володіння мовами: російська, українська, англійська. Доктор технічних наук, професор, професор кафедри ЕОМ (внутрішній сумісник).


ОСВІТА


1971 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю автоматика і телемеханіка (кафедра автоматики); отримав кваліфікацію інженера-електрика; тема дипломної роботи – «Аналітичне конструювання квазіоптимального регулятора для багатовимірного динамічного об’єкта».

1971-1973 рр. – навчання в аспірантурі за спеціальністю технічна кібернетика і теорія інформації на кафедрі автоматики (науковий керівник проф. Іванченко Євтихій Якович), Харківський інститут радіоелектроніки.

1974 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю технічна кібернетика і теорія інформації; науковий керівник проф. Іванченко Євтихій Якович; тема дисертації – «Розробка і дослідження ітераційних алгоритмів ідентифікації градиентного типу».

1978 г. – присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю “технічна кібернетика і теорія інформації”, ХІРЕ.

1981 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри Електронних обчислювальних машин, ХІРЕ.

1986 р. – доктор технічних наук за спеціальністю – 05.13.01 “Системи та процеси керування”; науковий консультант проф. Салига Валерій Іванович; тема дисертації – «Теоретичні основи, алгоритми та реалізація проекційних методів параметричної ідентифікації».

1989 р. – присвоєне вчене звання професора кафедри Електронних обчислювальних машин, ХІРЕ.


КАР’ЄРА


1974-1978 рр. – молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії автоматизованих систем управління, Харківський інститут радіоелектроніки.

1978-1982 рр. – старший викладач кафедри Електронних обчислювальних машин, Харківський інститут радіоелектроніки.

1982-1988 рр. – доцент кафедри Електронних обчислювальних машин, Харківський інститут радіоелектроніки.

1988-2015 рр. – професор, завідувач кафедри Електронних обчислювальних машин, ХІРЕ-ХДТУРЕ-ХНУРЕ.

2015-2016 рр. – професор кафедри Електронних обчислювальних машин, ХНУРЕ.

З 2016 р. – професор кафедри Електронних обчислювальних машин (сумісник).


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Лекційні, практичні та лабораторні заняття з дисципліни «Теорія інформації й кодування».

Є автором та співавтором більше 20 праць навчально-методичного спрямування.

Брав участь у проектах Еразмус+:

  • 561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems (MASTIS) – “Створення сучасної магістерської програми в області інформаційних систем” (2015-2019).
  • 574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP Structuring Cooperation in Doctoral Research, Transferrable Skills Training, and Academic Writing instruction in Ukraine’s regions (ERASMUS+, DocHub) – “Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальним навичкам і академічному письму на регіональному рівні України” (2017-2018).

НАУКОВА РОБОТА


Керівник або відповідальний виконавець держбюджетних і госпдоговірних науково-дослідних робіт по розробці теоретичних основ і математичного забезпечення систем комп’ютерної обробки інформації та систем управління.

Брав участь у виконанні наукових проектів: 94-33 «Розробка принципів побудови, структури і методів цифрового моделювання процесів системи: інтелектуальна САУ – складний динамічний об’єкт»; 97-21-1 «Розробка принципів побудови, структури і методів управління розподіленими об’єктами»; 462-1 «Нові архітектурні принципи побудови систем обробки зображень в реальному масштабі часу»; 410 «Розробка теоретичних основ і нових архітектурних принципів створення тренажерних систем різного призначення»; 94-33-1 «Розробка принципів побудови, методів і алгоритмів математичного моделювання складних динамічних об’єктів»; «Розробка теоретичних основ і математичного забезпечення для адаптивних, нейро- і фаззи-систем управління з урахуванням обмежень на основі параметрично оптимізуються регуляторів»; «Розробка нових принципів адаптивної ідентифікації багатовимірних технологічних комплексів при наявності корельованих завад» і ін.

Розробив теорію проекційних методів оцінки, яка є основою побудови ефективних математичних моделей об’єктів управління, що працюють в умовах апріорної поточної невизначеності. Результати: теорія проекційних методів оцінювання; нові архітектурні принципи побудови систем обробки зображень в реальному часі.

Підготував 5 докторів і 35 кандидатів технічних наук.

Засновник і керівник наукової школи: “Інтелектуальна обробка інформації”.

Наукові інтереси: адаптивні, нейро- і фаззі- системи, методи обчислювального інтелекту, адаптивна обробка інформації.

Має понад 400 наукових праць.

Є членом спеціалізованої вченої ради К 64.055.03 (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)


ГРОМАДСЬКА РОБОТА


Протягом довгого часу був членом Президії науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з комп’ютерної інженерії, членом Експертної ради ДАК України з інформатики.

Є членом редколегій багатьох вітчизняних журналів з питань інформаційних технологій.


ВІДЗНАКИ та НАГОРОДИ


За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну наукову і науково-педагогічну діяльність нагороджений знаком “Винахідник СРСР” (1987), знаком “Відмінник освіти України” (2000), знаком “Петро Могила” (2005), Почесною грамотою Міносвіти України, знаком “Харків’янин року” (2006).
У 2013 році Руденко О.Г. за роботу “Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі” отримав Державну премію України в галузі науки і техніки.


ХОБІ


Образотворче мистецтво, література, рибалка.