Наукові та науково-технічні роботи та проекти

На кафедрі, за останні п’ять років виконувалися наступні госпдоговірні і науково-дослідні роботи:

1) У 2014 році в рамках НДР  “Фізичні моделі та інструментарій для 3-D візуалізації взаємодії низькоінтенсивного електромагнітного поля з мікро- та нанооб’єктами різної фізичної природи та біосередовищами (кров)” (№ д.р. 0112U000208) кафедрою ЕОМ були виконані 2 розділу досліджень в Науковому центрі.

Особливістю данної роботи є розроблення нейромережевих методів відновлення вихідних даних, що враховують нелінійність та нестаціонарність об’єктів; розроблення нейро-фаззі-моделей та методів їх навчання, орієнтованих на малу навчальну вибірку; дослідження змін властивостей об’єктів в результаті комплексного впливу різних фізичних полів.

2) У 2015 році в рамках НДР “Нейро-фаззі системи для поточної кластеризації та класифікації послідовностей даних за умов їх викривленості відсутніми та аномальними спостереженнями” (№ д.р. 0113U000361) кафедрою ЕОМ був виконаний 1 розділ досліджень в Науковому центрі.

Загальною фундаментальною проблемою, на розв’язання якої спрямовано проект, є створення нових підходів та засобів обчислювального інтелекту на основі нейро-фаззі підходів першого і другого типів (Type-2), що дають можливість ефективної обробки інформації за умов її дефіциту та суттєвої викривленості.

3) У 2016-2017 рр. в Науковому центрі при загальному керівництві с.н.с. Сотникова О.М. виконувалася госпдоговірна робота “Розробка та виготовлення дослідного зразка модульної станції катодного захисту – МСКЗ” (договір №12 / 06-16 від 10.06.2016 р.).

4) У 2017 р. на кафедрі відповідальним виконавцем Токарєвим В.В. виконувалася госпдоговірна робота «Створення науково-методичних основ забезпечення живучості мережевих систем обміну інформацією в умовах зовнішнього впливу потужного НВЧ випромінювання» (замовник Державний фонд фундаментальних досліджень, № д.р. 0117U003916).

Метою даного проекту є розвиток теорії впливу потужного НВЧ випромінювання піко- та наносекундної тривалості на радіоелектронні об’єкти і системи різного функціонального призначення та її застосування для забезпечення їх живучості.

В рамках роботи була здійснена постановка задачі математичного моделювання на основі самоузгодженої системи рівнянь, що моделюють процес впливу потужного електромагнітного поля на напівпровідникові елементи з урахуванням їх топології. Розглянуто особливості та специфіку теплового ефекту впливу.
На основі проведеного аналізу розроблено експериментальну установку для випробувань впливу електромагнітного поля на напівпровідникові елементі інформаційно-комутаційних систем.
Визначено методи стиснення (компресії) імпульсів НВЧ електромагнітного поля для отримання надкоротких імпульсів та з високою піковою потужністю.

5) У 2018 р. госпдоговірна робота «Створення науково-методичних основ забезпечення живучості мережевих систем обміну інформацією в умовах зовнішнього впливу потужного НВЧ випромінювання» була пролонгована (№ держреєстрації 0118U000832).

Метою НДР був подальший розвиток теорії нестаціонарних процесів збудження потужних імпульсів електромагнітного поля та умов його фокусування у вільному просторі для підвищення ефективності його впливу на напівпровідникову елементну базу.
Для ефективного випромінювання і прийому надширокосмугових сигналів використовувалися методи аналітичного та імітаційного моделювання.
Була запропонована конструкція антени з щілиною, що розширюється, та дозволяє створити в еквівалентному загальному розкриві антени інтерференційне імпульсне електромагнітне поле біполярного імпульсу, яке випромінюються. Проведена кількісна та якісна оцінка ефективності запропонованого методу.
Показано, що застосування запропонованого методу істотно підвищує дальність поширення імпульсних сигналів. Так, в порівнянні з рівнем випромінювання уніполярного імпульсного сигналу, дальність поширення біполярного імпульсу, створюваного в розкриві антени збільшується в 9,5 разів, а в порівнянні з монохроматичним сигналом – в 2,37 рази.