Наукові спеціальності та керівники аспірантської підготовки

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджуються вченою радою ХНУРЕ для кожної спеціальності. На кафедрі електронних обчислювальних машин здійснюється аспірантська підготовка за спеціальностями: 123 – комп’ютерна інженерія та 126 – інформаційні системи та технології.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» (зі змінами) діють такі основні положення щодо інститута керівництва (консультування) аспірантами та докторантами:

  • аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора ХНУРЕ призначається науковий керівник з числа науково-педагогічних працівників з науковим ступенем на кафедрі;
  • науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень аспіранта, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта і відповідає перед Вченою радою ХНУРЕ за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника;
  • науковий керівник, який є доктором наук, може здійснювати одночасне наукове керівництво (консультування), як правило, не більше п’яти здобувачів наукових ступенів, включаючи тих, що здобувають науковий ступінь доктора наук;
  • науковий керівник, який має ступінь доктора філософії, може здійснювати одночасне наукове керівництво роботою над дисертаціями, як правило, не більше трьох здобувачів наукового ступеня доктора філософії;
  • науковий консультант може здійснювати підготовку лише одного докторанта;
  • на здійснення наукового керівництва роботою над дисертацією одного аспіранта науковому керівникові відводиться щороку 50 академічних годин навчального навантаження;
  • рішенням Вченої ради ХНУРЕ може бути призначено два наукових керівники з відповідним розподілом годин навчального навантаження та обов’язків між ними.

Найбільш продуктивними науковими керівниками з числа штатних викладачів кафедри, є:

  • проф. Горбачов В.О. – успішно захищені кандидатські дисертації: проф. Волк М.О., доц. Саранча С.М., Степаненко В.В.;
  • проф. Волк М.О. – успішно захищені кандидатські дисертації: Грідель Р.М., доц. Філімончук Т.В.;
  • проф. Завизіступ Ю.Ю. – успішно захищені кандидатські дисертації: Мохаммад Амін Салех, проф. Коваленко А.А.