Вибір дисциплін студентом

Особливості формування студентом індивідуальної освітньої траєкторії регулюються Положенням про організацію навчального процесу в Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Зокрема, механізм реалізації права студентів на вибір компонентів освітньої програми (навчальних дисциплін, курсових проектів (робіт), тощо) у визначеній кількості кредитів ЄКТС із запропонованого переліку здійснюється за допомогою формування індивідуальних навчальних планів (залікових книжок) здобувачів вищої освіти (далі – ІНП).

Факультет на початку поточного навчального року оприлюднює комплект матеріалів довідкового характеру, складовими якого є перелік вибіркових компонентів освітньої програми (за циклами підготовки для поточного та наступних семестрів), анотації (описи) цих компонентів, підготовлені відповідними кафедрами. Після ознайомлення із запропонованими матеріалами та відповідно до особисто визначеної траєкторії навчання для певного РВО студенти, до 10 березня – для бакалаврської підготовки та до 25 вересня – для магістерської підготовки, кожного навчального року зобов’язані самостійно сформувати для свого ІНП перелік вибіркових компонентів освітньої програми. За необхідності студент може звернутись за необхідною консультацією до куратора групи. Куратор академічної групи подає в деканат факультету заяви студентів щодо вивчення вибіркових компонентів освітньої програми з метою формування НП на наступний навчальний рік – студенти першого (бакалаврського) РВО, на наступний семестр  – студенти 4 другого (магістерського) РВО. Якщо студент у зазначені терміни не обрав для вивчення вибіркові компоненти освітньої програми з наданого переліку, і/або не надав особистої заяви, деканат факультету самостійно приймає рішення щодо вибіркової компоненти освітньої програми студента.

Факультет до 15 березня для бакалаврської підготовки та до 5 жовтня для магістерської підготовки, організовує роботу з формування списків навчальних груп для вивчення певних вибіркових компонентів освітньої програми та передають до навчального відділу узагальнену інформацію щодо чисельності студентів в навчальних групах разом з робочими навчальними планами, в яких відображено перелік академічних груп, студенти яких обрали відповідну вибіркову компоненту, та чисельність студентів навчальної групи, які будуть вивчати цю освітню компоненту.

Навчальний відділ враховує дані щодо вибору здобувачів вищої освіти для розрахунку навчального навантаження науково-педагогічних працівників (НПП) на навчальний рік, для формування штатного розпису відповідних кафедр, а також для складання розкладу занять.

Обрані здобувачем вищої освіти вибіркові компоненти освітньої програми мають бути внесені в ІНП.

В разі переведення студента з однієї ОП на іншу у межах однієї спеціальності вибіркові компоненти відповідно до особисто визначеної траєкторії навчання (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), тощо) зараховуються як частина вивчених вибіркових компонентів.

З метою провадження механізму обрання вибіркових дисциплін навчальних планів на факультеті Комп’ютерної інженерії та управління  створено відповідні форми на платформі «Google Форми»:

Силабуси вибіркових освітніх компонентів усіх рівнів вищої освіти

Форми вибору вибіркових освітніх компонентів (дисциплін) за 123 спеціальністю

3 курс бакалаврського рівня: https://forms.gle/B6i33HEL7yQ5fjVw5
2 курс бакалаврського рівня: https://forms.gle/xLs51Fp5q9MGnLvR6
1 курс бакалаврського рівня: https://forms.gle/eep1STQd1c8YVyLH7