Постійно діюча комісія з наукової роботи та атестації аспірантів на кафедрі


Коваленко
Андрій Анатолійович

Голова комісії

Волк М.О.
Член комісії

Горбачов В.О.
Член комісії

Міхаль О.П.
Член комісії

Фесенко Т.Г.
Член комісії

Іващенко Г.С.
Член комісії

Лебедєв О.Г.
Член комісії

Ткачов В.М.
Секретар комісії

Мартовицький В.О.
Член комісії

Постійно діюча комісія з наукової роботи та атестації аспірантів на кафедрі Електронних обчислювальних машин (далі Комісія з НР) створена у 2017 році для організації наукової роботи кафедри, підготовки рішень до засідань кафедри щодо атестації аспірантів кафедри, координації з питань наукової роботи з науково-дослідною частиною університету. Нинішній склад Комісії з НР затверджено Розпорядженням по кафедрі ЕОМ № 17-2019/2020 від 07.02.2020 року (зі змінами від 31.08.2020 року (Розпорядження № 3-2020/2021), від 15.10.2021 року (Протокол засідання кафедри № 25)).

В своїй діяльності Комісія з НР керується: положеннями «Стратегії і перспективними напрямами розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ХНУРЕ», Положенням про кафедру Електронних обчислювальних машин та іншою нормативно-правового забезпечення університету.

Метою комісії є координація наукової роботи на кафедрі, підготовка пропозицій для розгляду на засіданнях кафедри щодо вирішення питань організації науково-дослідної роботи на кафедрі тощо. Комісія здійснює розгляд звітів аспірантів, що готуються до затвердження на засіданні кафедри. Комісія організує свою діяльність на основі річного плану роботи, який затверджується на засіданні кафедри на початку навчального року.

До складу комісії входять: завідувач кафедри, заступник завідувача кафедри з наукової роботи, відповідальна особа за зв’язок з відділом аспірантури та докторантури, відповідальний науково-дослідну роботу студентів, діловод з наукової роботи на кафедрі, інші досвідчені фахівці кафедри. Склад Комісії з НР переглядається за необхідності та затверджується відповідним розпорядженням по кафедрі.

Комісія з НР проводить засідання в міру необхідності, відповідно до плану. Рішення і рекомендації приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Прийняті рішення виносяться на засідання кафедри для введення їх в дію.

Секретар Комісії з НР складає звіт про виконану роботу за навчальний рік, який розглядається і затверджується на засіданні кафедри наприкінці навчального року.